may forever wisdom

Hindi lahat ng comment ay katawa-tawa, meron din namang mapupulutan ng aral tulad nito.

Leave a Reply